Mgr. Ondrej Maťko Poradca, supervízor a lektor

Kto som

Volám sa Ondrej Maťko, som poradca, supervízor a lektor a pôsobím v Žiline. Venujem sa tiež koučingu.

Po jednoodborovom štúdiu psychológie na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave som si našiel zamestnanie ako poradenský  a detský psychológ v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (vtedy ešte Pedagogicko-psychologickej poradni) v Kysuckom Novom Meste, kde som sa osem rokov orientoval najmä na diagnostickú a terapeutickú prácu s deťmi, ktoré mali poruchy správania, ADHD, poruchy pozornosti, či poruchy emočného vývinu a poradenstvu ich rodičom. Od roku 2015 som rok pracoval v Zbore väzenskej a justičnej stráže v Žiline ako psychológ, kde som sa taktiež venoval diagnostike, poradenstvu a terapii. Po roku práce vo väzenstve som sa však rozhodol vrátiť späť k deťom, do Centra špeciálnopedagogického poradenstva, súčasti Základnej školy internátnej pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou ako vedúci psychológ. Od 1.3.2018 som sa v tejto organizácii nevenoval riadeniu, ale počas čiastočného úväzku diagnosticky a terapeuticky pracoval priamo s klientami - deťmi a poskytoval psychologické poradenstvo ich rodičom. Od 1.7. 2019 už pracujem samostatne ako poradca, supervízor a lektor. Keďže som sa ale nechcel vzdať diagnostickej činnosti a kontaktu so školským prostredím, využil som  možnosť pracovať pre CPPPaP Bytča. 

Popri úväzkoch na poradenských pracoviskách som prijal možnosť práce aj pre iné organizácie. Robil som lektora v Úsmeve ako dar, kde som lektoroval program PRIDE pre žiadateľov o náhradnú rodinnú starostlivosť.  Krátko som pôsobil v Detskom domove Istebné, kde som pracoval so skupinami detí, ktoré odmietali byť zapojené do systému náhradnej rodinnej starostlivosti. Viac než rok som spolupracoval s Centrom Návrat Žilina, kde sme sa spolu s celým tímom snažili uľahčiť vzájomné zbližovanie náhradným rodičom a deťom, ktoré prijali do svojej rodiny. Od roku 2012 do roku 2015 som pracoval v poradni Áno pre život n.o., kde som poskytoval pomoc, poradenstvo, najmä rodičom v núdzi, osamelým matkám, matkám detí s poruchami správania a v tom období som spolupracoval aj s materským centrom Košík v Rajeckých Tepliciach. Dodnes spolupracujem tiež s Inštitútom priemyselnej výchovy v Žiline, pre ktorý lektorujem programy zamerané na pomoc učiteľom (§ 55 z. 245 z r. 2008). Od roku 2011 vyučujem na Vysokej škole  zdravotníctva a sociálnej sv. Alžbety, kde učím predmety ako Všeobecná psychológia, Sociálna psychológia, Psychológia zdravia, Psychológia osobnosti a vediem sociálnopsychologické výcviky zamerané na komunikáciu, rozvoj poradenských zručností, venujem sa individuálnej aj skupinovej supervízii. Aktuálne spolupracujem s Agentúrou osobnej asistencie Žilina, súčasťou Organizácie muskulárnych dystrofikov SK, kde poskytujem supervízne a konzultačné služby asistentom aj užívateľom. Túto spoluprácu si veľmi vážim a vnímam ju ako priestor aj pre môj rast. Ako supervízor pôsobím aj v resocializačnom zariadení Z-Návrat Centrum n.o. v Bobrove.

Bol som súčasťou viacerých projektov zameraných na pomoc deťom s poruchami správania či problémovým správaním, na deti ohrozené exklúziou, či deti a mládež znevýhodnené na trhu práce. V spolupráci s Jankou Kšiňanovou, PhD z ÚCPP DafnéMestským úradom Žilina a CPPPaP v Kysuckom Novom Meste sme vytvorili a úspešne realizovali program „Povedz hlasné NIE“ zameraný na prevenciu závislostí. S ÚCPP Dafné som spolupracoval aj na projekte „Nie je škola ako škola, nie je žiak ako žiak“, v ktorom som sa zameriaval na zmenu postojov študentov stredných škôl voči ľuďom s rôznymi druhmi postihnutí.  V rámci lektorských činností som spolupracoval tiež so Slovenským paralympijským výborom.